PRAVILA ZASEBNOSTI

Osnovna dejavnost družbe Staninvest d.o.o. je upravljanje objektov. Kot upravnik obdeluje tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti - ki so mu zaupani z veljavno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo. V primeru včlanitve v klub Staninvest obdeluje osebne podatke za delovanje in razvijanje kluba ter za neposredno trženje. Družba Staninvest d.o.o. skrbi za osebne podatke, ki jih obdeluje, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji (kot je zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - Uredba (EU) 2016/679) ter internimi akti družbe Staninvest d.o.o.

I. OSEBNA IZKAZNICA UPRAVLJAVCA:

Upravljavec je družba Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o. (v nadaljevanju Staninvest d.o.o.), s sedežem na Gregorčičevi ulici 19, 2000 Maribor, matična številka: 5067677000, davčna številka: SI 87205912, vpisana v sodni register pod vložno št.: 10013000 z osnovnim kapitalom: 925.568,00 evrov.

II. VIRI OSEBNIH PODATKOV V OBDELOVANJU:

Podatke pridobivamo:
- od etažnih lastnikov, najemnikov, uporabnikov, prejemnikov položnic, preko na spletnih straneh objavljenih obrazcev
- od članov kluba,
- od udeležencev nagradnih iger;
- od kupcev (podatki, posredovani zaradi naročil blaga ali storitev);
- od prejšnjega upravnika s primopredajo dokumentacije ob prevzemu stavbe v upravljanje;
- iz javnih evidenc (zemljiška knjiga, registri geodetske uprave) – javni dostop, kadar izkazan pravni interes (sodni postopki, poizvedbe) pa tudi iz centralnega registra prebivalstva in nekaterih drugih evidenc, pri čemer je potrebno izpostaviti, da neposredne povezave z javnimi evidencami nima vzpostavljene.
- iz sklenjenih pogodb, za potrebe njihovega izvajanja.

III. VRSTE OSEBNIH PODATKOV V OBDELOVANJU:

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke spodaj navedenih kategorij fizičnih oseb, v kolikor jih iz zgoraj navedenih virov pridobi:
1. etažnih lastnikov - ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega lastnik je oseba (solastniški delež, številka stanovanja, lega, kvadratura, ali je tudi uporabnik posameznega dela, ali oddaja posamezni del v najem, število uporabnikov – oseb in psov;

2. najemnikov - ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega najemnik je oseba (številka stanovanja, lega, kvadratura, število uporabnikov;

3. uporabnikov (gre za osebe, ki niso lastniki in uporabljajo posamezni del brez najemne pogodbe) - ime, priimek, obstoj in višina dolga iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali iz naslova neplačevanja sredstev rezervnega sklada, podatke, vezane na posamezni del, katerega uporabnik je oseba (naslov, številka stanovanja, kvadratura, število uporabnikov), kontakt (telefonska številka, e-naslov);

4. prejemnikov položnic/razdelilnikov - ime, priimek, naslov, način prejemanja položnic/razdelilnikov (fizična pošta/e-pošta), morebitni dolg iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov ali sredstev rezervnega sklada, kontakt (telefonska številka, e-naslov), prejemniki e-računov (ime, priimek, šifra, davčna številka, naslov, e-naslov in telefonska številka);

5. predstavnikov nadzornega odbora - ime, priimek, naslov stavbe, v kateri opravljajo funkcijo, in kontakt (telefonska številka, e-naslov);

6. etažnih lastnikov in najemnikov, ki se strinjajo z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, kontakt) za namen neposrednega trženja;
7. dolžnikov - ime, priimek, naslov, kontakt (telefonska številka, e-naslov), EMŠO, davčna številka, višina dolga, iz katerega naslova obstaja dolg, obstoj morebitnih dogovorov, povezanih z njim, premoženje dolžnika in ali je v osebnem stečaju, podatke, vezane na posamezni del, katerega lastnik ali najemnik je oseba (naslov, številka stanovanja, število uporabnikov, kvadratura, lega);

8. članov kluba Staninvest (ime, priimek, naslov, davčna številka, šifra stranke, e-naslov, telefonska številka, IP naslov in podatki o napravi, možnost pridobitve podatka o lokaciji) in dodatno voden seznam članov kluba, ki so posredovali dovoljenje za neposredno trženje (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, IP naslov in podatki o napravi, možnost pridobitve podatka o lokaciji) ter tistih, ki so podali oglas (ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka, URL);

9. fizičnih oseb, ki kličejo z namenom naročila izdelka/ storitve (gre torej za posnetke telefonskih pogovorov za potrebe dokazovanja o sklenitvi posla);

10. udeležencev nagradnih iger (ime, priimek, datum rojstva, naslov in kontakt – telefon, e-pošta);

11. delavcev (po pogodbi o zaposlitvi, o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev) in podjemnikov (ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, št. TRR, kontakt);

12. registriranih uporabnikov iPortala (ime, priimek, naslov, e-naslov, IP naslov, možnost pridobitve podatka o lokaciji);

13. prejemnikov e-računa

IV. PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV:

Kot upravnik obdelujemo zgoraj navedene osebne podatke posameznikov na podlagi:
- pogodbe (kot so pogodba o opravljanju storitev upravljanja, podjemne pogodbe, najemne pogodbe za skupne dele, včlanitev v klub),
- zakona (izvajanje zakonskih pooblastil upravnika in njegovih dolžnosti – poročanje državnim organom in organom samoupravnih lokalnih skupnosti),
- zakonitega interesa (ki ga utemeljujemo z razlogi učinkovitejšega upravljanja, izterjave obveznosti, intervencije, dokazovanja o sklenitvi posla)
- privolitve (kot je dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, udeležbe v nagradnih igrah).

V. POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (zunanja IT podpora, odvetniki, izterjava), s katerimi je upravljavec sklenil ustrezen dogovor o obdelavi osebnih podatkov, pri čemer pri urejanju pogodbenega odnosa s pogodbenimi obdelovalci izhaja iz vsaj enake ravni varstva osebnih podatkov, kot jih zagotavlja sam. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Zaradi nameščenih piškotkov tretje osebe (Facebook) za družabna omrežja se določeni podatki (IP naslov, aktivnosti na spletnih straneh) posredujejo tudi tej osebi in se hranijo na njenih strežnikih. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU. Predlagamo, da si v zvezi s tem ogledate še vaše možnosti nastavitev (Piškotki).

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba Staninvest d.o.o. praviloma hrani osebne podatke, zbrane na pogodbeni podlagi, za čas trajanja pogodbe oz. vse dokler ima stavbo ali skupni del/ napravo v upravljanju in še toliko let, kolikor je potrebno za dokončanje morebitnih sodnih postopkov in potek zastaralnih rokov za vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali naslova upravljanja oz. dokler to zahteva zakon. Vaše dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravnik obdeluje na podlagi vašega prostovoljnega soglasja (to velja predvsem za dovoljenje za izvajanje neposrednega trženja, skupaj s profiliranjem in segmentiranjem), velja do preklica. Preklic lahko kadarkoli sporočite na e-naslov: info@staninvest.si ali Staninvest d.o.o., Koroška cesta 33, 2000 Maribor.
Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom, kar pa izključuje osebne podatke, katerih trajno hrambo zahteva zakon.

VII. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do obveščenosti o obdelavi svojih osebnih podatkov, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti, do ugovora, kot tudi do neavtomatizirane obdelave, pritožbe nadzornemu organu in umika soglasja k obdelavi.

VIII. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Če se vam zastavljajo dodatna vprašanja s področja varstva vaših osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati svoje pravice, lahko kontaktirate osebo, pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov: dpo@staninvest.si ali po navadni pošti na naslovu Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, 2000 Maribor, s pripisom »za DPO«.

IX. PRAVICA DO PRITOŽBE

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov oz. z odgovorom pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov upravnika niste zadovoljni, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (gp.ip@ip-rs.si), ki predstavlja nadzorni organ.

X. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba Staninvest d.o.o. izvaja tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

XI. KONČNA DOLOČBA

Ta pravila zasebnosti so veljavna od 1.12.2018. Spreminjajo se lahko skladno s spremembami predpisov in najboljšimi praksami.

Upravljavec Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor